AI powered
Tariff Search
अनलाइन कर सिम्युलेटर
कर्तव्य र कर
क्यालकुलेटर
प्रमाणीकरणमा सहयोग
ब्राउजर / खोजी सङ्केत गरिएको सूचीमा
अनुकूलन एक्सचेंज दर
Buy Sell
USD
127.16 127.76
INR
160.00 160.15
EUR
130.87 131.49
CNY
18.86 18.95
GBP
154.17 154.90
Questions, Clarifications, Ideas? Please contact us:
01-5917010
16600160016 (Toll free)
+977 9861224637